Ładowanie...

29 Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera

2024-05-16 | czytano: 872
29 Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera
Rozstrzygnięcie Konkursu 14/15 sierpnia 2024

Regulamin XXIX Konkursu Poezji Religijnej

im. ks. prof. Józefa Tischnera – Ludźmierz 2024


W Konkursie mogą uczestniczyć piszący w gwarze i w języku literackim. Nadsyłane utwory nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane i winny być napisane samodzielnie. Autor może przesłać maksymalnie dwa utwory. Każdy wiersz winien być podpisany wyłącznie GODŁEM. Godło, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, dokładny adres, a w przypadku młodzieży – wiek autora oraz telefon i adres rodzica lub opiekuna prawnego, należy podać w osobnym załączniku. Do tego załącznika autor dodaje również oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na 29 Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach”. Jeden autor używa jednego godła. Wiersze przesyłamy wyłącznie pocztą elektroniczną na adres naszego Oddziału - zp.ludzmierz@wp.pl - w temacie wpisując 29 KPR, plus trzy załączniki.

1 - pierwszy wiersz podpisany godłem,

2 - drugi wiersz podpisany godłem,

3 - godło, imię i nazwisko oraz adres, telefon i oświadczenie.

Wiersze,  czyli załączniki 1 i 2, należy przesłać organizatorom Konkursu w pliku tekstowym otwartym do edycji. Wiersze spełniające wszystkie zasady niniejszego regulaminu, ocenione będą w jednej kategorii, w której Jury zwróci uwagę na wartość poetycką oraz siłę wyrazu religijnych przeżyć i przekonań.

Termin nadsyłania utworów upływa 15 czerwca 2024 roku.

Po posiedzeniu Jury, autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy będą zawiadomieni, że zostali laureatami naszego konkursu, bez podania miejsca.

Wyniki konkursu będą ogłoszone przed Pasterką Maryjną tj. o godz. 23.00 w nocy z 14 na 15 sierpnia 2024 roku. Wyróżnione utwory będą wykonane a ich autorzy otrzymają, dyplomy oraz Wybór wierszy XXIX Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. J. Tischnera.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego korzystania z nadesłanych prac w swoich publikacjach. Informacje pozyskane przez Organizatorów zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU. z 1997 r. nr 133 poz. 883) objęte są tajemnicą i zostaną wykorzystane jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie. Każdy uczestnik XXIX KPR w terminie do 15 października 2024 roku, otrzyma pocztą nieodpłatny egzemplarz XXIX pokonkursowego wyboru wierszy – Ludźmierz 2024, niezależnie od tego czy jego utwory będą w nim zamieszczone czy też nie.

Za Organizatorów: Kustosz sanktuarium Ks. Maciej Ścibor oraz Prezes ZP Oddział Ludźmierz - Barbara Kwak


Aktualności
To już 10 lat
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie....
29 Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera
Rozstrzygnięcie Konkursu 14/15 sierpnia 2024
^