Ładowanie...

Petycja o obronie religii w Szkole

2024-05-10 | czytano: 387
Petycja o obronie religii w Szkole
Można wysłać pocztą zwyczajną lub elektronicznie

Miejscowość, dn. …………………

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. Jana Chrystiana Szucha 25

00-918 Warszawa

 

Szanowna

Pani Minister Barbara Nowacka,

 

W związku z proponowanymi zmianami w nauczeniu religii w szkole, my niżej podpisani rodzice uczniów (dzieci) uczęszczających do Szkoły (Przedszkola)……………………….. chcielibyśmy przedstawić nasze stanowisko w sprawie lekcji religii.

W pierwszej kolejności zwracamy uwagę na treść Konstytucji, a w szczególności na art. 53, w którym to przepisie gwarantowana jest wolność sumienia i religii powiązany z art. 48 ust. 1 tj; prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz art. 25 zasady relacji państwa z Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Uszczegółowienie przepisów konstytucyjnych w odniesieniu do wolności religijnej w kontekście nauczania religii odnajdujemy również w art. 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z 1993 r. Na poziomie ustawodawstwa zwykłego kwestię nauczania religii w szkołach reguluje m.in. art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W tym miejscu zwracamy uwagę na wykładnię art. 53 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej: należy przyjąć, że został nałożony na państwo m.in. obowiązek zapewnienia organizacji edukacji religijnej przez organy władz oświatowych na zasadzie analogicznym jak w przypadku pozostałych przedmiotów. Fakt ten znalazł potwierdzenie m.in. w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który na konieczność traktowania lekcji religii tak jak innych przedmiotów zwrócił uwagę w wyroku Wielkiej Izby z 29 czerwca 2007 r. w sprawie Folgerø i in. przeciwko Norwegii, skarga nr 15472/02. W uzasadnieniu orzeczenia stwierdzono, że art. 2 podpisanego w 1952 r. Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności „nie pozwala na rozróżnianie pomiędzy nauczaniem religii a nauczaniem innych przedmiotów. Należy zauważyć, iż nauka religii jest jedynym przedmiotem mającym konstytucyjne gwarancje nauczania i z tego też powodu nie może być traktowane w sposób gorszy niż inne formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, czyli umieszczenia ich jedynie na początku lub końcu dnia zajęć, tak by w ten sposób zachęcać uczniów do rezygnowania z lekcji religii, dyskryminując faktycznie uczniów oraz nauczycieli (katechetów) chcących nauczać i brać udział w lekcjach religii. . W konsekwencji to obowiązkiem państwa jest zapewnienie realizacji w tym aspekcie potrzeb religijnych obywateli. Jak zauważył Trybunał Konstytucyjny, zwrot „szkoły publiczne organizują naukę religii na życzenie rodziców bądź samych uczniów” użyty w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty odnosi się do spraw formalnych, porządkowych, organizacyjnych, administracyjnych. Tym samym obowiązek ów obejmuje m.in. prowadzenie edukacji religijnej w ramach szkolnego planu lekcji oraz w placówkach edukacyjnych.

Po wtóre stanowczo sprzeciwiamy się ograniczeniu lekcji religii z dwóch godzin tygodniowo do jednej godziny tygodniowo. Uszczegółowienie przepisów konstytucyjnych w odniesieniu do wolności religijnej w kontekście nauczania religii odnajdujemy również w art. 12 Konkordatu z 1993 r..W umowie międzynarodowej ze Stolicą Apostolską nałożono na państwo obowiązek organizowania w szkole publicznej lekcji religii. Kompetencje przysługujące organom władzy kościelnej i organom władzy państwowej w przedmiocie nauczania religii w przedszkolach i szkołach publicznych polegają na tym, że nauczyciele religii w sprawach treści nauczania i wychowania podlegają przepisom i zarządzeniom kościelnym, a w innych sprawach przepisom państwowym (art. 12 ust. 4). Natomiast program nauczania religii katolickiej oraz podręczniki opracowane przez stronę kościelną powinny być przekazane do wiadomości kompetentnej władzy państwowej (art. 12 ust. 2).

Reasumując powyżej podniesione argumenty, wnosimy o pozostawienie nauczania religii na takim samym poziomie jakościowym i ilościowym oraz nie wydania dyspozycji dotyczącej godziny, na których mają odbywać się lekcje religii, jak też pozostawienia na świadectwach oceny z religii oraz wliczania jej do średniej ocen, gdyż jest to taki sam przedmiot, jak inne, nie może być jego dyskryminacji ze względów światopoglądowych, gdyż szkoła, zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami, ma obowiązek do przeprowadzenia lekcji religii na odpowiednim poziomie.

…………………


Zachęcamy do podpisania go i przesłania listem poleconym na adres

Ministerstwa Edukacji Narodowej

al. Jana Chrystiana Szucha 25

00-918 Warszawa

 

lub pocztą elektroniczną (kancelaria@men.gov.pl).

 

 

 

 

 


Aktualności
To już 10 lat
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie....
29 Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera
Rozstrzygnięcie Konkursu 14/15 sierpnia 2024
^