Ładowanie...

Abc katechizmu

Abc katechizmu - modlitwa

MODLITWA


1. Co to jest modlitwa?
Modlitwa to rozmowa i przebywanie z Bogiem.

2. Kto nas nauczył najlepszej modlitwy?

Pan Jezus – nauczył nas Modlitwy Pańskiej.

3. Dlaczego należy się modlić?
Przez modlitwę wyrażamy naszą wiarę i miłość do Boga. Modlitwa pogłębia naszą więź z Bogiem i zapewnia nam zbawienie.

4. Kiedy należy się modlić?
Należy się modlić rano i wieczór. Godnym podtrzymania jest modlitwa przed i po posiłku, w ważnych wydarzeniach naszego życia.

5. Jakie są formy modlitwy?
Modlimy się myślą i głosem (modlitwa ustna), lub tylko myślą (rozmyślanie, kontemplacja), a także postawą ciała (klęcząc lub stojąc)

6. Jakie są rodzaje modlitwy?
Uwielbienie, prośba, dziękczynienie, przebłaganie.

7. Jaka powinna być nasza modlitwa?
Powinna być wytrwała, ufna, płynąca z serca i z poddaniem się woli Bożej.

WIERZĘ W BOGA(Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjedzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

POD TWOJĄ OBRONĘ

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza z Synem Swoim nasz pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 
 

Abc katechizmu

WIERZĘ W BOGA (Skład Apostolski)

 • Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjedzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

POD TWOJĄ OBRONĘ

 • Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza z Synem Swoim nasz pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH

 • 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 • 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 • 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 • 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 • 5. Nie zabijaj.
 • 6. Nie cudzołóż.
 • 7. Nie kradnij.
 • 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 • 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 • 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
 
 

Abc katechizmu - Sakramenty święte

III. SAKRAMENTY ŚWIĘTE

 

1. Co to są sakramenty? 

Sakramenty są to znaki widzialne niewidzialnej łaski ustanowione przez Chrystusa, powierzone Kościołowi.  

2. Ile jest sakramentów św.? 

- chrzest- bierzmowanie- Najświętszy Sakrament (Eucharystia)- pokuta-  namaszczenie chorych- kapłaństwo- małżeństwo 

3. Które sakramenty nazywamy sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego? 

Są to chrzest, bierzmowanie i Eucharystia. 

4. Które sakramenty przyjmuje się tylko raz? 

Chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo. Te sakramenty wyciskają na duszy niezatarte znamię  (tzw. charakter sakramentalny). 

chrzest

 

CHRZEST

5. Co to jest chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny i grzechy przed chrztem popełnione, włącza do Kościoła i otwiera drogę do innych sakramentów. 

6. Jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu?

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna,  i Ducha Świętego”. 

7. Jakie są skutki chrztu? 

Chrzest gładzi grzech pierworodny i grzechy przed chrztem popełnione, daje łaskę uświęcającą, włącza do Kościoła, daje cnoty Boskie (wiara, nadzieja, miłość) i zaczątek cnót głównych (roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, męstwo), wyciska na duszy niezatarte znamię dziecka Bożego. 

8. W jaki sposób udziela się chrztu?

Przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie słów: „N, ja ciebie chrzczę w imię Ojca  i Syna i Ducha Świętego”. (N - oznacza imię) 

9. Kto udziela chrztu?

Chrztu udziela kapłan lub diakon, a w nagłym wypadku (zagrożenie życia)  chrztu może udzielić każdy człowiek. 

10. Jak udzieliłbyś chrztu w nagłym wypadku? 

(np. umiera nieochrzczone dziecko) Polałbym głowę dziecka zwykłą wodą i wypowiedział słowa:  „N, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

11. Jakie są rodzaje chrztu? 

   - chrzest z wody (przez polanie głowy wodą) 

   - chrzest pragnienia (gdy człowiek nieochrzczony umiera i pragnie przyjąć chrzest) 

   - chrzest krwi (gdy nieochrzczony ginie w obronie wiary) 

12. Kto może być rodzicem chrzestnym? 

Może nim być człowiek po bierzmowaniu, wierzący i praktykujący. 

 
 

Abc katechizmu - Dekalog

V. DEKALOG

1. Co to jest Dekalog?

Dekalog to 10 Przykazań Bożych.

2. Gdzie i komu Bóg przekazał Dekalog?

Bóg dał Dekalog Narodowi Wybranemu przez Mojżesza na Górze Synaj.

3. Jaki cel mają Przykazaniu?

Przykazania Boże pomagają człowiekowi dojść do zbawienia.

I Przykazanie: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną".

1. Co Bóg nakazuje w I Przykazaniu?

W I Przykazaniu Bóg nakazuje czcić tylko Jego, bo On jest Panem nieba i ziemi.

2. Kto grzeszy przeciw I Przykazaniu?

Przeciw I Przykazaniu grzeszy ten, kto: oddaje cześć innym bogom, wierzy w zabobony, wróżby, czary, opuszcza codzienną modlitwę, lekceważy ją lub odmawia niedbale.

3. Czy cześć oddawana świętym sprzeciwia się czci oddawanej Bogu?

Czy cześć oddawana świętym nie sprzeciwia się czci oddawanej Bogu, ponieważ w świętych wysławiamy wielkie dzieła Boga i przez ich wstawiennictwo modlimy się do Boga.

 
 

Abc katechizmu - Prawdy wiary

II. NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

 

1. Jakie znasz krótkie streszczenia prawd wiary?

Wierzę w Boga Ojca czyli Skład Apostolski, oraz tzw. Sześć Prawd Wiary.

2. Skład Apostolski.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie,grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

3. Sześć Prawd Wiary.

1. Jest jeden Bóg.

2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.

5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 
 

Abc katechizmu - Sumienie chrześcijańskie

IV. SUMIENIE CHRZEŚCIJAŃSKIE

1. Co to jest sumienie?

Sumienie to głos Boży w duszy człowieka, mówiący o tym co jest dobre a co złe.

2. Jakie powinno być sumienie?

Powinno być dobrze uformowane w oparciu o słowo Boże.

3. Co to jest cnota?

To trwała dyspozycja do czynienia dobra.

4. Jakie są rodzaje cnót?

Cnoty główne (roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo) i cnoty Boskie (wiara, nadzieja, miłość).

5. Co to jest grzech?

Grzech to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazania Bożego lub kościelnego.

6. Co to znaczy, że grzech jest świadomy i dobrowolny?

To znaczy, że człowiek wie, że popełnia grzech i nikt go do tego nie zmusza.

 
 

Abc katechizmu - Objawienie Boże

I. O OBJAWIENIU BOŻYM

 

1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.

2. Co to jest Pismo Święte?

Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

3. Kto jest autorem Pisma Świętego?

Autorami Pisma Świętego są ludzie natchnieni przez Ducha Świętego.

 
Aktualności
Wspomagamy chorych przez Pola Nadziei
Pola Nadziei w Maryjnym Ogrodzie Różańcowym Pani Ludźmierskiej
^